ارور (پیغام خطا) مربوط به ماشین های لباسشویی های جنرال الکتریک (General Electric Error) :

ارورهایی که بر روی دستگاه های ماشین لباسشویی جنرال الکتریک نشان داده می شود میتواند به بهتر تشخیص دادن مشکل ماشین لباسشویی شما کمک کنه در اینجا تعدادی از پیغام خطاهای مهم ماشینهای لباسشویی جنرال الکتریک را بررسی خواهیم کرد.

1Flash :موتور نقص دارد ،بهتر است تکنسین این موضوع را مورد بررسی قراردهد.
2Flashes : تسمه های مربوط به موتور دچار نقص‌ شده اند یا پاره شده اند.

3Flashes: اینورتر دچار مشکل شده است

4Flashes :سیستم تغییر حالت محور دستگاه ایراد دارد

5Flashes:موتور دستگاه دچار نقص‌ شده

6Flashes : روتر قسمت موتور دستگاه نقص دارد

 7Flashes:محفظه خروجی آب برای خروج باز نشده است

8Flashes:موتور بیش از حد گرم‌شده

9Flashes:سیستم مکانیکی‌نگه دارنده موتور مشکل دارد

رای ما

ارورهای ماشین لباسشویی جنرال الکتریک

تعمیر یخچال ساید نف