ارور (پیغام خطا) مربوط به ماشین های لباسشویی های جنرال الکتریک (General Electric Error) :

ارورهایی که بر روی دستگاه های ماشین لباسشویی جنرال الکتریک نشان داده می شود میتواند به بهتر تشخیص دادن مشکل ماشین لباسشویی شما کمک کنه در اینجا تعدادی از پیغام خطاهای مهم ماشینهای لباسشویی جنرال الکتریک را بررسی خواهیم کرد.

۱Flash :موتور نقص دارد ،بهتر است تکنسین این موضوع را مورد بررسی قراردهد.
۲Flashes : تسمه های مربوط به موتور دچار نقص‌ شده اند یا پاره شده اند.

۳Flashes: اینورتر دچار مشکل شده است

۴Flashes :سیستم تغییر حالت محور دستگاه ایراد دارد

۵Flashes:موتور دستگاه دچار نقص‌ شده

۶Flashes : روتر قسمت موتور دستگاه نقص دارد

 ۷Flashes:محفظه خروجی آب برای خروج باز نشده است

۸Flashes:موتور بیش از حد گرم‌شده

۹Flashes:سیستم مکانیکی‌نگه دارنده موتور مشکل دارد

رای ما

ارورهای ماشین لباسشویی جنرال الکتریک

تعمیر یخچال ساید نف